Durali Doğan - Sorgun Selam Gazetesi
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE KÜNYE İLETİŞİM

SOYAŞAD

Namaz Vakitleri

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

HABER ARA


Gelişmiş Arama

Yozgat Şeker Fabrikası

Tarih 04 Temmuz 2019, 07:37 Editör sorgun selam

Linyit Kömürü Alınacaktır

İHALE İLANI
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
YOZGAT ŞEKER FABRİKASI
LİNYİT KÖMÜRÜ ALINACAKTIR

 Linyit Kömürü alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No : 2019/313805
1. İdarenin
a) Adresi : SİVAS KARAYOLU 5.KM. SORGUN/YOZGAT
b ) Telefon - Faks Numarası : 0354 441 10 10 - 0354 441 10 18
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) :
2. İhale Konusu malın
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2019/2020 kampanya döneminde kullanılmak üzere toplam (+-%20 Toleranslı) 45.000 (Kırkbeşbin) ton linyit kömürü alımı.
 Cinsi  Tane   Baz Kalori Miktar
   Büyüklüğü  Kcal/Kg (Ton)
 Linyit   0,5-18 mm  2.100-2.300 19.000
 Linyit  0,5-18 mm  3.200-3.400 26.000
b) Teslim Yeri(leri) :  Yozgat Şeker Fabrikası kömür stok sahası (araç üzerinde).
c) Teslim Tarihi/Tarihleri :  Aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

CİNSİ  15-31    01-15    16-30   01-15    16-31
  Ağustos 2019  Eylül 2019  Eylül 2019 Ekim 2019  Ekim 2019
Linyit   3.000   3.000   3.000  3.000   2.000
  01-15     16-30    01-15  16-31    TOPLAM
  Kasım 2019  Kasım 2019  Aralık 2019 Aralık 2019
  2.000   2.000   1.000     19.000

CİNSİ  15-31    01-15    16-30   01-15    16-31
  Ağustoa 2019  Eylül 2019  Eylül 2019 Ekim 2019  Ekim 2019
Linyit   3.000   4.000   5.000  5.000   4.000
  01-15     16-30    01-15  16-31    TOPLAM
  Kasım 2019  Kasım 2019  Aralık 2019 Aralık 2019
  2.000   2.000   1.000     26.000


3.İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : YOZGAT ŞEKER FABRİKASI TOPLANTI SALONU
b ) Tarihi - Saati : 17.07.2019 Çarşamba - Saat 14:30
4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) İlanın 4,3 ve 4.4 üncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından   4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak  (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler
İsteklinin teklif ettiği bedelin %10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.

Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.4.1. İş deneyimini gösteren belgeler: İş Bitirme Belgesi (KİK.027.0/M)
İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.
İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.
İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.
4.4.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
Yabancı isteklilerin ise imalatçı olduklarını kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.
İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler şunlardır:
a) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise teklif ettiği kömürün üretildiği ocak işletmesi ile, istenen evsaf ve miktarda kömür teslimatı yapılacağına dair yapmış olduğu sözleşme veya protokolü
b) Kömür satıcısı olduğuna dair belgeyi sunması gereklidir.
İstekliler;
- Teklif ettikleri kömürlere ait kömür üretim sahalarının açık adreslerini,
- Kömür üretim sahasının haricinde, sevkiyat yapacakları stok alanı varsa açık adreslerini,
- İthal kömürlerde ilgili gümrük idaresinin bulunduğu il sınırları içinde veya gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği’ne (ürün güvenliği ve denetimi: 2018/7)” göre beyan edilen il sınırları içinde sevkiyat yapacakları stok alanı varsa açık adreslerini tekliflerinde (Teklif Edilen Kömür Özellikleri Tablosunda) belirteceklerdir.
Sözleşme sonrası mücbir sebepler dışında ve idarenin onayı olmadan taahhütleri dışında oluşturabilecekleri stok alanlarından yapılacak sevkiyatlar kabul edilmeyecektir.
4.4.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman
İstekli kömür satıcısı ise teklif ettiği kömüre ait stok yeri varsa; stok sahasının kiralandığını veya mülkiyetinde olduğunu gösterir belgeyi, stok sahası olarak kömür işletmesi veya kömür ocağının stok sahasını kullanacaksa işletmeci/ocak sahibi ile bu konuda yapılacak protokol veya sözleşmeyi sunması gerekir.
İdarece, belirlenen uzmanlar ile istekli veya vekili beraber isteklinin teklif ettiği kömüre ait üretim sahalarında yerinde inceleme yapacaktır. İdare, istekliye üretim sahalarında inceleme yapacağı gün ve saati yazılı olarak faks ile bildirecektir. İstekli de yerinde inceleme sırasında bulunacak kişinin (kendisinin veya vekilinin) kimliğini idareye yazılı olarak yazının fakslandığı tarihten itibaren en geç 3 (üç) takvim günü içerisinde bildirecektir.
 
Yerinde inceleme işlemleri tutanak altına alınacaktır. İsteklinin ya da vekilinin bulunmaması veya hazır bulunmalarına rağmen tutulacak tutanağa imzadan imtina etmeleri halinde bu durum idare yetkilileri tarafından tutanakta belirtilecektir.
İsteklilerin yerinde inceleme için bulunduracağı kişinin kimliğini idareye yazının fakslandığı tarihi takip eden 3 (üç) takvim günü içerisinde yazılı olarak bildirmemeleri durumunda veya inceleme için bildirilen kişinin inceleme esnasında hazır bulunmadığı veya teklif edilen kömürlerde gidilen kömür üretim sahasında tutulan tutanak istekli ya da vekili tarafından imzalanmadığı takdirde teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Yukarıda belirtilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerden herhangi biri eksik olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.
a) Kok, linyit kömürü ve maden kömürü satışı
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
İhale dokümanlarına göre geçerli olan istekli teklifleri, İdari Şartname Madde 2.1.c de belirtilen kömür türlerine göre gruplandırılacak ve her grup için aşağıdaki işlemler ayrı ayrı yapılacak,
- Kömürlerin gruplandırılmasında, ihale konusu kömür türleri için İdari Şartname Madde 2.1.c de istenen tane büyüklüğü ve kalori değerlerinde, isteklinin teklif mektubundaki beyanı ile tutarlılık aranacaktır.
- İdari Şartname Madde 2.1.c çerçevesinde istekli kömürü, birden fazla grupta yer alabilecektir.
Kömürlerin, baz fiyatının istekli beyanı baz kaloriye bölünmesinden “birim kalori başına enerji maliyet değeri, TL/1000 kcal” bulunacak ve bu değere göre ihale konusu kömür türüne ait istekli teklifleri küçükten büyüğe sıralanacak,
- Baz fiyat, idarenin stok sahasında fabrika teslim fiyatı TL /Ton olarak alınacaktır.
- Baz kalori değeri, istekli tarafından, kendi kömürünü ifade eden toleranssız tek değer olarak verilecektir. Baz kalorinin toleranslı verilmesi halinde ve baz kalori için herhangi bir değer olmaması halinde teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.
8 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
9 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi / Sorgun adresinde görülebilir ve TL. 200,00 (İkiyüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
10 - İstekliler tekliflerini, ihale tarih gün ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine vereceklerdir.
11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
12 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
 İhale konusu her kömür türü fabrika ihtiyacı bölünmemek kaydı ile kısmi teklif verilebilecektir. Bu şkilde verilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Örnek: Fabrika ihtiyacı bir kömür türünde 19 000 ton ise teklif miktarı 19 000 ton olacaktır.
13 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
14 - Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.
15 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
16 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
17 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.       
Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Resmi İlanlar

Orman Bölge Müdürlüğü

Orman Bölge Müdürlüğü devamı

Orman Bölge Müdürlüğü

Orman Bölge Müdürlüğü devamı
Büyük El Sanatı Ustası Mehmet Dişlioğlu14 Mayıs 2020

Sorgun Güldestesi


ANKET

Yerel Seçimlerde Partiyemi? Adayamı? Oy Vermeyi Düşünüyorsunuz?
Tüm Anketler

SILAM OFSET


Önce TÜRKÇE!


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: ŞAHİN DİZAYN