Durali Doğan - Sorgun Selam Gazetesi
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE KÜNYE İLETİŞİM

SOYAŞAD

Namaz Vakitleri

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

HABER ARA


Gelişmiş Arama

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü

Tarih 09 Ağustos 2018, 08:35 Editör sorgun selam

devamı

 İHALE İLANI
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
YOZGAT ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti Satın Alınacaktır.
 2018/2019 Kampanya Dönemi Yozgat Şeker Fabrikası Kantarlarından Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale kayıt numarası : 2018/395764
1 -İdarenin
a) adresi : Sivas Karayolu 5. Km. Sorgun YOZGAT
b) telefon ve faks numarası : 0354-441 10 10 ve 0354-441 10 18
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı :2018/2019 Kampanya Döneminde 102.000 Ton pancarın Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti.
 Kantar Adı  Taşınacağı Fabrika Yüklenici tarafından taşınacak pancar miktarı (Ton)
1 AKDAĞMADENİ YOZGAT  4.700
2 KİRSİNKAVAĞI YOZGAT  7.300
3 ÇEKEREK  YOZGAT  1.000
4 KÜMBET  YOZGAT  9.000
5 KADIŞEHRİ  YOZGAT  16.000
6 KESİKKÖPRÜ  YOZGAT  14.000
7 HASBEK  YOZGAT  5.000
8 KADILI   YOZGAT  10.000
9 SARIKAYA  YOZGAT  5.000
10 SARIKENT  YOZGAT  20.000
11 ŞEFAATLİ  YOZGAT  10.000
      Toplam 102.000
b) yapılacağı yer : Nakliye hizmeti; Akdağmadeni, Kirsinkavağı, Çekerek, Kümbet, Kadışehri, Kesikköprü, Hasbek, Kadılı, Sarıkaya, Sarıkent ve Şefaatli kantarlarından Yozgat Şeker Fabrikasına yapılacaktır.
c) işin süresi : 2018/2019 Kampanya Süresince
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu- Sorgun/Yozgat
b) tarihi ve saati : 29.08.2018 Çarşamba günü, saat: 14.30
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kumcuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
g) Karayolu Taşıma Yönetmeliğimde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve Kİ dir.)
4.2 Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 İş deneyimini gösteren belgeler
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya ,
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, verilmesi zorunludur.
İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.
4.2.2 Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:
11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarlarm günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.3 Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- Ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1- İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 200,00- (îkiYüzTürklirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler. ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)
9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yiizyirmi) takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
14- Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunuma (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Resmi İlanlar

Sorgun İcra Dairesi

Sorgun İcra Dairesi devamı

Sorgun Satış Memurluğu

Sorgun Satış Memurluğu devamı
Sorgun'da Ak Parti Neden Kaybetti11 Nisan 2019

Sorgun Güldestesi


ANKET

Yerel Seçimlerde Partiyemi? Adayamı? Oy Vermeyi Düşünüyorsunuz?
Tüm Anketler

SILAM OFSET


Önce TÜRKÇE!


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: ŞAHİN DİZAYN