Durali Doğan - Sorgun Selam Gazetesi
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE KÜNYE İLETİŞİM

SOYAŞAD

Namaz Vakitleri

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

HABER ARA


Gelişmiş Arama

Yozgat Şeker Fabrikası

Tarih 17 Mayıs 2018, 08:17 Editör sorgun selam

İhale İlanı

İHALE İLANI
T.Ş.F.A.Ş. YOZGAT ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 Fabrikamızda Tephir ve Isıtıcı Borularının Temizliği ve Değişimi işi, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ. Mal
ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile Götürü Bedel Teklif alınmak suretiyle
ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası : 2018/238643
1-İdarenin
a) adresi:Sivas Karayolu 5.km Sorgun/YOZGAT
b) telefon ve faks numarası :Tel 0354 441 10 10 Faks 0354 441 10 18
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı: Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde, Tephir ve Isıtıcı Borularının Temizliği ve Değişimi işi Teknik Şartnamede belirtilen miktar ve evsaflara uygun (+-%20) 34.848 Adet Borunun Basınçlı Sujetiyle Temizliği,gerek duyulan boruların değiştirilerek makinatolanması işidir. İşin detayı Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
b) yapılacağı yer: Yozgat Şeker Fabrikası
c) işin süresi :Yer teslimini müteakip 40 takvim gününde tamamlanacaktır.
3-İhalenin
a) yapılacağı yer:Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati :28.05.2018 Pazartesi günü, Saat 14:30
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4-1.İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler.
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası ile ilgili meslek odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. îş Deneyim Belgeleri;
îlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (Yüzdeotuz) oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler; îşiıı yerine getirilmesi için yüklenici, sorumlu bir personel bulunduracaktır.
4.3. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler;
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen boru veya benzeri malzemelerin basınçlı su jeti makineleri ile temizliği benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın almması;
7.1. İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası), karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13. Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu îhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa(ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Resmi İlanlar

Sorgun Satış Memurluğu

Sorgun Satış Memurluğu devamı

Sorgun Belediye Başkanlığı

Sorgun Belediye Başkanlığı devamı
Kararsız Seçmeni İkna Eden Kazanacak21 Mart 2019

Sorgun Güldestesi


ANKET

Yerel Seçimlerde Partiyemi? Adayamı? Oy Vermeyi Düşünüyorsunuz?
Tüm Anketler

SILAM OFSET


Önce TÜRKÇE!


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: ŞAHİN DİZAYN